Tabela 2. Układ QX wer. 0.06 -- zastosowania okienkowe -- porównanie z układem CP 1250 i Macintosh PLEURO

CodeNew ANSI (0-127)MacintoshQX ver. 0.06
+ CP1250 PLEURO
0------
1----acute
2----circumflex
3----cedilla
4----dieresis
5----breve
6----dotaccent
7----macron
8----ring
9------
10----hungarumlaut
11----ogonek
12----caron
13------
14----dotlessi
15----dotlessj
16----tilde
17----ff
18----ffi
19----ffl
20----f_k
21----approxequal
22----ell
23----infinity
24----alpha
25----beta
26----delta
27----pi
28----Delta
29----Pi
30----Sigma
31----Omega
32spacespacespace
33exclamexclamexclam
34quotedblquotedblquotedbl
35numbersignnumbersignnumbersign
36dollardollardollar
37percentpercentpercent
38ampersandampersandampersand
39quotesinglequotesinglequotesingle
40parenleftparenleftparenleft
41parenrightparenrightparenright
42asteriskasteriskasterisk
43plusplusplus
44commacommacomma
45hyphenhyphenhyphen
46periodperiodperiod
47slashslashslash
48zerozerozero
49oneoneone
50twotwotwo
51threethreethree
52fourfourfour
53fivefivefive
54sixsixsix
55sevensevenseven
56eighteighteight
57nineninenine
58coloncoloncolon
59semicolonsemicolonsemicolon
60lesslessless
61equalequalequal
62greatergreatergreater
63questionquestionquestion
64atatat
65AAA
66BBB
67CCC
68DDD
69EEE
70FFF
71GGG
72HHH
73III
74JJJ
75KKK
76LLL
77MMM
78NNN
79OOO
80PPP
81QQQ
82RRR
83SSS
84TTT
85UUU
86VVV
87WWW
88XXX
89YYY
90ZZZ
91bracketleftbracketleftbracketleft
92backslashbackslashbackslash
93bracketrightbracketrightbracketright
94asciicircumasciicircumasciicircum
95underscoreunderscoreunderscore
96gravegravegrave
97aaa
98bbb
99ccc
100ddd
101eee
102fff
103ggg
104hhh
105iii
106jjj
107kkk
108lll
109mmm
110nnn
111ooo
112ppp
113qqq
114rrr
115sss
116ttt
117uuu
118vvv
119www
120xxx
121yyy
122zzz
123braceleftbraceleftbraceleft
124barbarbar
125bracerightbracerightbraceright
126asciitildeasciitildeasciitilde
127------
128Euro--Euro
129----fi
130quotesinglbasequotesinglbasefl
131--YdieresisYdieresis
132quotedblbasequotedblbasequotedblbase
133ellipsisellipsisellipsis
134daggerdaggerdagger
135daggerdbldaggerdbldaggerdbl
136--EcircumflexEcircumflex
137perthousandperthousandperthousand
138ScaronScaronScaron
139guilsinglleftguilsinglleftScommaaccent
140SacuteSacuteSacute
141TcaronOEOE
142ZcaronZcaronZcaron
143ZacuteZacuteZacute
144----threequartersemdash
145quoteleftquoteleftquoteleft
146quoterightquoterightquoteright
147quotedblleftquotedblleftquotedblleft
148quotedblrightquotedblrightquotedblright
149bulletbulletbullet
150endashendashendash
151emdashemdashemdash
152--ecircumflexecircumflex
153trademarktrademarkanglearc
154scaronscaronscaron
155guilsinglrightguilsinglrightscommaaccent
156sacutesacutesacute
157tquoterightoeoe
158zcaronzcaronzcaron
159zacutezacutezacute
160--nbspacenbspace
161caronexclamdownexclamdown
162brevequestiondownquestiondown
163LslashLslashLslash
164currencycurrencycurrency
165AogonekAogonekAogonek
166brokenbarbrokenbardiameter
167sectionsectionsection
168dieresisdieresisUogonek
169copyrightcopyrightcopyright
170ScedillaAEAE
171guillemotleftguillemotleftguillemotleft
172logicalnotNtildeNtilde
173hyphenminusminus
174registeredregisteredregistered
175ZdotaccentZdotaccentZdotaccent
176degreedegreedegree
177plusminusplusminusplusminus
178ogonektwosuperiorlessequal
179lslashlslashlslash
180acuteacutegreaterequal
181mumumu
182paragraphparagraphparagraph
183periodcenteredperiodcenteredperiodcentered
184cedilla--uogonek
185aogonekaogonekaogonek
186scedillaaeae
187guillemotrightguillemotrightguillemotright
188Lquoterightntildentilde
189hungarumlautonehalfTcommaaccent
190lquoterightthreequarterstcommaaccent
191zdotaccentzdotaccentzdotaccent
192RacuteAgraveAgrave
193AacuteAacuteAacute
194AcircumflexAcircumflexAcircumflex
195AbreveAtildeAtilde
196AdieresisAdieresisAdieresis
197LacuteAringAring
198CacuteCacuteCacute
199CcedillaCcedillaCcedilla
200CcaronEgraveEgrave
201EacuteEacuteEacute
202EogonekEogonekEogonek
203EdieresisEdieresisEdieresis
204EcaronIgraveIgrave
205IacuteIacuteIacute
206IcircumflexIcircumflexIcircumflex
207DcaronIdieresisIdieresis
208EthEthEth
209NacuteNacuteNacute
210NcaronOgraveOgrave
211OacuteOacuteOacute
212OcircumflexOcircumflexOcircumflex
213OhungarumlautOtildeOtilde
214OdieresisOdieresisOdieresis
215multiplymultiplymultiply
216RcaronOslashOslash
217UringUgraveUgrave
218UacuteUacuteUacute
219UhungarumlautUcircumflexUcircumflex
220UdieresisUdieresisUdieresis
221YacuteYacuteYacute
222TcedillaThornIogonek
223germandblsgermandblsgermandbls
224racuteagraveagrave
225aacuteaacuteaacute
226acircumflexacircumflexacircumflex
227abreveatildeatilde
228adieresisadieresisadieresis
229lacutearingaring
230cacutecacutecacute
231ccedillaccedillaccedilla
232ccaronegraveegrave
233eacuteeacuteeacute
234eogonekeogonekeogonek
235edieresisedieresisedieresis
236ecaronigraveigrave
237iacuteiacuteiacute
238icircumflexicircumflexicircumflex
239dquoterightidieresisidieresis
240dbaretheth
241nacutenacutenacute
242ncaronograveograve
243oacuteoacuteoacute
244ocircumflexocircumflexocircumflex
245ohungarumlautotildeotilde
246odieresisodieresisodieresis
247dividedividedivide
248rcaronoslashoslash
249uringugraveugrave
250uacuteuacuteuacute
251uhungarumlautucircumflexucircumflex
252udieresisudieresisudieresis
253yacuteyacuteyacute
254tcedillathorniogonek
255dotaccentydieresisydieresis

Tabelę przedrukowano z Biuletynu GUST, nr 9/1997, s. 31
Zmodyfikowano 13.09.2004, zgodnie z aktualnym układem QX wer. 0.06 (StaW)


Powrót